KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası temel olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Ahder Gıda Ve Turizm İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi’nin (bundan sonra “KİLE” olarak anılacaktır.), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile uyumlu olarak

1. Hangi kişisel verilerinizin topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve KİLE’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

2. İşlenen verilerinize ilişkin tarafımıza yöneltebileceğiniz hak ve taleplerinizin neler olduğu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

1. Kişisel Verilerinizi İşlenme Amacımız

Sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KİLE’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme zorunluluğunun bulunması gibi sebeplerle; şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin yönetimi, markamıza olan güvenirliliğin korunması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, hukuki iş ve işlemlerin takibi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik/yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütümü, kurumsal iletişim faaliyetleri süreçleri, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yönetimi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilme amaçları ile bir takım kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Verilerinizi İşleme ve Aktarma Yöntemimiz, Politikamız

Siz müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek; ürün ve hizmetleri belirli kalite standartlarının üzerinde sizlere sunabilmek, kendimizi geliştirmek, öneri ve şikayetlerinizi dinleyebilmek, sizleri indirim ve promosyonlarımızdan haberdar etmek amacıyla; http://www.kile.com.tr internet sitemiz vasıtasıyla, fiziki ortamda mağazalarımızda, çağrı merkezimiz kanalıyla kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız üzerine; Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen şartlara riayet ederek açık rızanızın alınması üzerine meşru amaç ile uyumlu olarak işlemekteyiz.

İşlediğimiz verileri işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi, kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak 6698 Sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere riayet ederek ve 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; kanunen yetkili kamu kurumlarıyla, yetkili özel kişilerle, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla aktarabiliriz. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari kar elde etme amacıyla hukuka aykırı olarak kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

3. Kişisel Verilerinizi Koruma Politikamız

Kişisel verilerinizin korunması KİLE için oldukça önemli olup herhangi bir hak kaybına, hukuka aykırılığa sebebiyet vermemek için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Bu çerçevede KİLE olarak kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktayız.

İlave olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Tarafımızca gerekli bilgi güvenliği önlemlerin almasına karşın, internet sitemize, üretim ve operasyonel faaliyetlerimizi yönetirken kullanmakta olduğumuz sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek; gerekli önlemler alınacaktır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNE; SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELERİMİZ

Kişisel veriler, KİLE tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler (örn: zamanaşımı süreleri) boyunca ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler KİLE’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak KİLE’nin uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel veri sahipleri tarafından silinmesi ya da anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili mevzuat ve KİLE’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. KİLE kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, yukarıdaki açıklamalara paralel olarak KİLE’nin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

İşbu hakkınız çerçevesinde; KİLE’nin “Sekbanlar Cad. Kültür Mah.
Dostlar Sitesi 1.Blok No: 77B/2 Ulus-Beşiktaş/İstanbul” adresine yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.

IV. DEĞİŞİKLİKLER

KİLE, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kıymetli müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.